ISICAS 2020 Commitees

 • General Co-Chairs:
 • Yong Lian (IEEE CASS Past President)
  Franco Maloberti (IEEE CASS Past President)
  Amara Amara, (IEEE CASS President)
 • Technical Program Chair:
 • Guoxing Wang (Shanghai Jiao Tong Univ.)
  Elena Blokhina, TCAS-I (Univ. College Dublin)
  Yajun Ha, TCAS-II (Shanghai Tech. Univ.)
  Timothy Constandinou, TBioCAS (Imperial College)
  Zhihua Wang, OJCAS (Tsinghua Univ.)
 • Local Arrangement Chair:
 • Patricia Desgreys (Telecom Paris)
 • Publicity Chair:
 • Yongfu Li (Shanghai Jiao Tong Univ.)
 • Finance Chair:
 • Amara Amara, (IEEE CASS President)
  Jian Zhao (Shanghai Jiao Tong Univ.)
 • TPC members (alphabetic order):
 • Andrei Vladimirescu (Delft Uni. of Tech.)
  Benoit Gosselin (Laval Univ.)
  Chua-Chin Wang (National Sun Yat-sen Univ.)
  Fengwei An (South Univ. of Sci. and Tech.)
  Hanjun Jiang (Tsinghua Univ.)
  Jun Ohta (Nara Inst. of Sci. and Tech.)
  Li Geng (Xi'an Jiao Tong Univ.)
  Mohamad Atef (United Arab Emirates Univ.)
  Mohamad Sawan (Westlake Univ.)
  Qiang Li (Univ. of Elect. Sci. and Tech. of China)
  Sang Joon Kim (Samsung, Korea)
  Shiwei Wang (IMEC, Belgium)
  Shuang Song (IMEC, Belgium)
  Weisheng Zhao (Beihang Univ.)
  Yadong Liu (Shanghai Jiao Tong Univ.)
  Yan Liu (Imperial College London)
  Yaoyao Jia (North Carolina State Univ.)
  Yuanjin Zheng (Nanyang Technological Univ.)
 • International Advisor:
 • Edoardo Bonizzoni (Univ. of Pavia)
Last Updated on: Feb 11, 2020